اخبار روز ایران و جهان

نقد فیلم بی رویا | پرداختی خام از قصهای رازآلودفیلم بی رویا اولین ساخته آرین وزیر دفتری، یکی از آثار حاضر در جشنوارهی فجر امسال است. شورای نگهبان یکی از اهداف مصوبهاش را بهبود شرایط ظاهری ثبت نام در وزارت کشور و واقعی کردن آمار ثبت نام کنندگان با کاهش تعداد آنها دانست. در واقع مجری اصلی انتخابات، شورای نگهبان اگر چاپ تعرفهها و ساخت مهرهای انتخابات را هم به شورای نگهبان واگذار کند، عملا نیازی به وزارت کشور نیست.

  • پایان غیررسمی مرحله گروهی لیگ فوتسال زنان
  • شانس قهرمانی
  • چند رسانه ای
  • اعلام قیمت مرغ قطعه بندی تا پایان سال
  • پیشنهاد مسکوت ماندن طرح و یا لایحه و مخالفت با آن
  • دفاع از توهین و تحریف نطق

چنانچه فردی اگر بخواهد دانش و علم در دانشگاه یاد بگیرد باید هزینه کند حتی اگر در دانشگاه دولتی باشد. تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجة كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

هنگامی که مسئله حجاب زنان در سطح عام جامعه در محافل و روزنامهها مطرح شد، زنان شاغل در وزارت امور خارجه به دیدنم آمدند و نظرم را در مورد مسئله جویا شدند. 1 – نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس. 2 – اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس.

7 – تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاه ها و نحوه اجراء قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت.

تبصره 2 – در صورتی به فرد غایب در جلسه میتوان رأی داد که قبل از تشکیل جلسه مربوط به انتخابات هیأت رئیسه، کتباً نامزدی خود را به معاونت قوانین مجلس اعلام کرده باشد.

ماده32- به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90)، کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.

هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آئین نامه داخلی در دستور حداکثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آئین نامه داخلی رسیدگی می شود نمایندگان می توانند پیشنهادهای خود را تا (48)ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. بر اساس دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد، برگزاری بازی در کافهبازیهای شهر به صورت مختلط ممنوع شده است. حقوق و آزادیهای گروهی، حقوقی است که بهواسطه حضور در عرصه عمومی به افراد و گروهها تعلق میگیرد و شامل سه دسته است: آزادی اندیشه و بیان عقایدی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و انعکاس آنها در آزادی مطبوعات و منع تفتیش عقاید مشاهده میشود؛ آزادی اجتماعات، که به گردهماییها و فعالیتهای اعتراضی و تظاهرات مربوط میشود به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ و آزادی تشکلها و احزاب، که براساس آن، تشکیل انجمن و حزب و اصناف برای گروههای مختلف و اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

11 – حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان. ماده 25 – هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون های تخصصی و اعضاء کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند. در این صورت مخبرکمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می نمایند.

ماده 29 – مجلس دارای کمیسیون های تخصصی و کمیسیون های خاص با محدوده وظایف مشخص به شرح مذکور در آیین نامه داخلی مجلس می باشد.تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی، حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر است و تعداد اعضای کمیسیون های خاص طبق مواد (43) تا (48) آیین نامه داخلی تعیین می شود. تبصره 1 – در دوره دهم مجلس هر کمیسیون که به حد نصاب مقرر در این ماده نرسیده است و کمیسیونی که نماینده متقاضی حائز شرایط مازاد بر سقف دارد، هیأت مشترک رؤسای شعب و هیأت رئیسه مجلس تا پانزده روز پس از تصویب نهائی این قانون می تواند حداقل و حداکثر تعداد مقرر در این ماده را، حداکثر برای سه کمیسیون و فقط یکبار تعیین و تغییر دهد. 8 – – تصمیم گیری در خصوص دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی جهت شرکت و یا اظهار نظر در مجلس.

اعضاء این کمیسیون به شرح ذیل است: 1- از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه. منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبولاستعفاء شرط است. همچنین نمایندهای که بهعلت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از چهار ماه در یکسالغیبت موجه داشته باشد بنا به درخواست سی نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم نمایندگان حاضر مبنی بر عجز وی از ایفای وظایف نمایندگی، سمت نمایندگی خود را از دست میدهد. هر شعبه دارای یک رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود که جداگانه با رأی مخفی با ورقه و با اکثریت نسبی بیش از یک سوم کلاعضاء شعبه، انتخاب می شوند و در صورت تساوی به حکم قرعه عمل خواهد شد. وزیر مخفیانه اسرار و حقایق انجیل و و زنار بستن و نماز گزاردن را برای مردم تشریح می کرد . تبصره 2 – نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد. تبصره 2 – نمایندگان معترض و اعضاء مورد اعتراض هیأت رئیسه مجلس، حق رأی در جلسه هیأت رسیدگی کننده به اعتراضات را ندارند. نیکزاد در مورد عملکرد دولت سیزدهم در دیپلماسی منطقهای و بینالمللی تصریح کرد: قرارداد ۲۵ ساله با چین نقش مهمی در تقویت زیرساختهای کشور دارد. تبصره 3 – رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان می توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نظارت و پیگیری نمایند. نتیجه انتخابات با ذکر آراء طی گزارشی بهوسیله سخنگو به اطلاع مجلس می رسد.

وی در عین حال افزود که تا کنون ۳ دز واکسن کرونا تزریق کرده بود و طی دوران قرنطینه کارش را از منزل انجام خواهد داد. 2 – تصویب بودجه پیشنهادی سالیانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس جهت طی مراحل قانونی. 2 -بررسی و تصویب آزمایشی طرحها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبقاصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به آنها محول میگردد. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه، عضویت در هیئتوزیران، قیمومت بر سازمانهای وابسته به وزارتخانه، عضویت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و وضع آییننامه و صدور بخشنامه. ظرفیّت از این بالاتر؟

او برای مثال میگوید: «در اولین روزهایی که به روسیه رفتم با مدیر سازمان انرژی اتمی روسیه جلسه داشتم، لیست پرداختیهای ما را گذاشت جلوی من و گفت ما زمانی که این پروژه را شروع کردیم به یک کارشناس روس ۳۰۰ دلار پرداخت میکردیم، با کمال میل به ایران میآمد تا کار کند. ماده 38 – کمیسیون انرژی برای انجام وظایف محوله درمحدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاههای آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژیهای نو مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل میشود. تبصره5 ـ چنانچه ده نفر از نمایندگان به عملکرد هر یک از نمایندگان منتخب مجلس در هیأتها، مجامع و شوراهای غیراستانی و غیرشهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی می شود.