بررسی ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

عملیات میادین فعال درحال توسعه دریایی درسال 1395 تحت مسئولیت دو شركتبهشرح زیر هستند: شركت نفت و گاز پارس: مسئولیت توسعه كلیه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه میدان گازی پارس شمالی را در آب های خلیجفارس با این شرکت می باشد. پس از این اتفاق، شرکت ملی نفت چین (CNPC) بهعنوان شریک این پروژه، سهم شرکت فرانسوی را در اختیار گرفت و آن را به سهام ۳۰درصدی خود در این پروژه افزود.

ایران از جمله کشورهای مهم صادرکننده ی نفت در جهان محسوب می شود که از درآمدهای حاصل از فروش نفت در تأمین بودجه عمومی برخوردار است و درآمد حاصل از صادرات نفت خام، سهم قابل توجهی از بودجه ی عمومی کشور را شامل می شود. نتایج نشان داده که شوک منفی حاصل از درآمدهای نفتی همیلتون نسبت به شوک مثبت باعث نوسانات بیشتری در متغیرها شده است.

اما در شوک های مثبت و منفی مورک اثرات متغیرها بر این شوک ها نامتقارن بوده است. بر اساس تبدیلات گالیله سرعت نور نمیتواند مستقل از حرکت نسبی ناظرها باشد.

براساس تبدیلات گالیله جرم ، زمان و طول همواره مستقل از حرکت نسبی ناظر ناوردا میباشند. در صورتی که میدانیم در سرعتهای نزدیک به سرعت نور در اثر حرکت ، انقباض طولی و اتساع زمان خواهیم داشت.

این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد میکند. در آن زمان آشکار شد که مشاهدات تجربی انتشار نور در ارتباط با اثرهای حرکت ناظر نسبت به محیطی که فرض میشد نور در آن حرکت میکند تناقضهایی با عقاید رایج آن زمان دارد. یادمان هست که در جریان بحرانهای نفتی، همواره وزارت امور خارجه، سفارتخانهها و وزارت نفت و شرکت نفت بسیج میشدند و نمایندگان مربوطه، کشور به کشور و سازمان به سازمان میرفتند و نشست پشت نشست برگزار میشد و اعضای اوپک هماهنگ میشدند.

چون ۹۰ هزارمیلیارد تومان پول صادرات گازمایع وارد این شرکت میشود و احتیاجی به اجرای مدلهای پلکانی ندارد و نیازی نمی بیند که یارانه ۷ میلیون تومانی ماهانه مشترکانی که در خانه شخصی خود استخر و جکوزی دارند را حذف کند». میرکاظمی بیان کرد: اگر ارز ترجیحی را پرداخت کنیم بازار به همین روند ادامه پیدا خواهد کرد و اگر به خزانه واریز شود دیگر نمی توان ارز ترجیحی را پرداخت کند اما در چند سال گذشته به دلیل اینکه ارز نداشته بانک مرکزی به قیمت ۲۴ تا ۲۳ هزار تومان خریده و ۴۲۰۰ پرداخت کرده یعنی پایه پولی و هزینه ها را بالا برده است اما نمی توان این شرایط را ادامه داد لذا باید به یک تعادلی رسید.

لذا باید از یک تبدیل جامعتر که قادر به توضیح تمام قوانین فیزیک باشد، استفاده کنیم. بنابراین باید در تلاش برای جستوجو روشهایی بود که بتوان متغیرهای کلان اقتصادی را بدان وسیله ارزیابی کرد و از نقش آنها آگاهییافت.

در این راستا، انجام تحقیقات مختلف میتواند نقش بهسزایی در جلب اعتماد سرمایهگذاران ایفا نماید. تحقیقات انجام شده در زمینه­ی نظریهی پولی تورم در ایران نشان داده است که افزایش نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده­ی تورم به شمار می­آید. نرخ رشد حجم نقدینگی: بر اساس نظریه­ی پولی تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار میآید.

بنابراین، به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه­های جاری می­شود. ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه قیمت طلا، نرخ تورم و نرخ ارز متغیرهای تاثیر گذار بر بازده سهام است و نقدینگی و قیمت نفت تاثیری بر بازده سهام نداشتند.

افزایش بدهی کمبود نقدینگی را به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی اثر منفی بر توزیع سود و شاخص بازده نقدی سهام دارد. به طور کلی اعمال پیشنوشتههای اول تا سوم منجر به افزایش تولید گاز در کشور به طور متوسط، حداکثر 20 میلیارد متر مکعب در سال خواهد شد. نرخ تورم: در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت­ها پس از مدت زمانی، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش می­یابد.

به همین دلیل، روند خروج سرمایه و افزایش نرخ ارز شدت مییابد. اعتقاد بر این است که بازده سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ­های بهره، ارز و تورم تعیین میشود.

این پژوهشگران بر این باورند که در کشور هلند، منابع گازی نامتعارف میتواند جایگزین مناسبی برای گازهای متعارف باشد که حدود 25 سال آینده به طور قابل ملاحظهای کاهش خواهد یافت. در تمام چارچوبهای لخت ، نور به طور همسانگرد با سرعت ثابت c میسر را میپیماید. بنابراین اگر دو چارچوب مختصه متعامده E1 و E2 ، را که با سرعت نسبی ثابت U در امتداد محور ایکس (X) شان حرکت میکنند در نظر بگیریم.

در اینصورت هرگاه مختصات یک رویداد در چارچوب اول را با X1y1 z1 t1 و مختصات همان رویداد در چارچوب دوم را با x2 y2 z2 t2 نشان دهیم، در اینصورت تبدیل لورنتس که بیانگر روابط تبدیل بین مختصات رویداد مورد نظر هنگام رفتن از یک چارچوب به چارچوب دیگر است، به صورت زیر خواهد بود.

پس ازبررسی مهمتری عوامل موثر بربازده سهام، مطالعات گذشته دربخش دوم بررسی شده است. و راس (1984-1980)، و چن و همکاران (1986)، معتقد بودند که واقعیت در پنجعامل اقتصادی نهفته است و سهام مختلف دارای حساسیت های متفاوت به این پنجعامل سیستماتیک هستند و این عوامل بخش عمده­ایاز سرمنشا ریسک سبد سهام را تشکیل می­دهند.

بخش پنجم به ارزیابی مدل تخمینی، اختصاص داده شده است.بخش آخرشامل نتیجهگیری و پیشنهادها است. سه عامل اول بر جریان­های نقدیبنگاه اقتصادی، و در نهایت، بر سود سهام و رشد آن، تاثیر میگذارند و دو عامل بعدی نیز بر نرخ تنزیل، و ارزشیابی سهام تاثیر می­گذارند.بر اساس مدل مزبور، سرمایه­گذاران سبد سهام را با توجه به انگیزه و تمایل خود در مواجهه با ریسک هر یک از عامل­های پنجگانه تنظیم می­کنند.

سه پیشنوشته که سه وضعیت پایه، بدترین حالت و حالت ایدهآل را نشان میدهند برای پیشبینی روند آینده متغیرهای اصلی الگو مانند مصرف گاز فصلی نیروگاهها، تزریق فصلی گاز در مخازن نفتی، رشد اقتصادی در بخش صنعت، مصرف نفت در بخش حمل و نقل، مصرف گاز صنعتی و در آخر، صادرات گاز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازده­های سهام در کشورهای مختلف نشان دهند.

2008)، به بررسی اثرات نوسانپذیری نرخ بهره بر نوسانپذیری بازده سهام در کره پرداخته است. کسب اطلاعات درباره روشهای زراعت به میزانی سخت بود که برای تامین مواد غذایی در حد احتیاج نیاز بود که فرد کشاورز باشد. در انحصار طبیعی، هزینه کل متوسط به تدریج و مدوام با افزایش میزان تولیدات، کم میشود و برای فرد حقیقی یا حقوقی انحصارگر، مزیت قابل توجهی در بخش هزینهها در مقایسه با رقیبان احتمالی فراهم میکند.

از آنجا که سرمایهگذاران بالقوهی بازار اوراق بهادار را طیف وسیعی در جامعه تشکیل میدهند، فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور گستردهی این طیف و جلب اعتماد آنها، تحکیم بازار سرمایه و عمق بخشیدن به این بازار، یکی از اساسیترین ابزارهای توسعهی اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. با توجه به نرخ ارز اعلام شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه برابر با ۱۱۵٫۰۰۰ ریال برای هر دلار، با تقسیم در آمد ریالی به نرخ دلار اعلام شده، درآمد ارزی سال کشور حاصل از صادرات نفت برابر با ۲۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار خواهد بود.

اگر در اثر تغییر و تحولات اقتصادی و عوامل متعدد دیگر تاثیرگذار، نرخ ارز افزایش یابد، بنگاههای اقتصادی مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری وجه بابت واردات می­شوند. تصمیمگیرندگان با آگاهی از عوامل موثر بر بازدهی سهام میتوانند رفتار قیمت سهام را با دقت بیشتری تعیین کنند و در نتیجه تصمیمات صحیحتری اتخاذ نمایند.