دانلود Melli Mobile Bank V2.0 نرم افزار همراه بانک ملی اندروید

براساس گزارش تحقيقاتي موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزيه و تحليل اطلاعات بانکداري در اروپا) آمار استفادهکنندگان از سيستمهاي بانکداري الکترونيک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از 5/4 ميليون نفر در سال 1999 به حدود 22 ميليون نفر در سال 2004رسيده است. يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك ، وجود سيستم بانكداري الكترونيك است كه همگام با سيستمهاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسهيل كند. در زمينه بانكداري الكترونيك تاكنون فعاليتهاي گستردهاي صورت گرفته، ليكن نبود برخي زير ساختها در ابعاد مختلف موجب كندي اين فعاليتها شده است. رشد و گسترش روز افزون فناوري ارتباطات، انقلابي را در ابعاد مختلف زندگي انسانها و عملكرد سازمانها ايجاد كرده است. عرضه کننده موظف است یک روز قبل از عرضه برای کالای داخلی و 3 روز قبل برای کالای صادراتی مشخصات کالای مورد نظر را اعم از قیمت پیشنهادی و میزان عرضه، از طریق بورس اعلام کند. این واحدها بانک های تجاری، بانک های تخصصی، موسسات مالی، شرکت های بیمه و بورس های محلی را تحت نظارت خود قرار خواهند داد. علاوه بر این، بحران کابل بانک حاکی از ضعف بانک مرکزی در تنظیم مقررات مربوط به سیستم بانکی، اجرای نظارت بانکی و اجرای استانداردهای بین المللی است.

این کتاب، آییننامه و مقررات عملیات بانکی بدون ربا را در بر دارد و در مورد چگونگی توزیع تسهیلات بانکی بین انواع قرادادهای اسلامی تحقیق کرده است. بر اثر گسترش اين فناوري حجم تجارت الکترونيک در جهان روز به روز در حال رشد است. به صورت کلی این تغییرات یک شبه رخ نمیدهند و کمکم تغییرات ایجاد میشود، لذا یک مشاور خوب باید به این تغییرات توجه ویژه داشته باشد و خود را به روز نگهداشته تا بتواند بهترین برنامهریزیها را برای موکلان خود انجام دهد. موضوعات مربوط به امنیت و فرهنگ بانکی بزرگترین موانع رشد بهرهوری برای بانکهای افغانستان است. طبق تحقيقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پيشبيني ميشود طي سالهاي 2006-2002 حجم تجارت الكترونيك به طور متوسط سالانه بيش از 58 درصد رشد كرده و از 2293 ميليارد دلار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليارد دلار در سال 2006 بالغ شود. تجارت الكترونيك عمده ترين دستاورد بهكارگيري فناوري در زمينه هاي اقتصادي است. ظهور پديدههايي چون كسب و كار الكترونيك، تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوري اطلاعات در بعد اقتصادي است. قانون تجارت الكترونيك در دي ماه سال 1382 تصويب شد. كشور ما در عرصه حضور و بهكارگيري تجارت و بانكداري الكترونيك، كشوري جوان است و تا رسيدن به وضعيت مطلوب را ه درازي در پيش رو دارد.

وی اضافه کرد: بانک تخصصی بخش مسکن با توجه به شبکه گستردهای که در کشور دارد و همچنین با استفاده از تجربهای که در بخش مسکن و ساختمان کسب کرده است آمادگی دارد به عنوان عاملیت اعطای وام سایر بانکهایی که تمایل دارند با این بانک تفاهمنامه امضا کنند این تسهیلات را پرداخت کند. در افغانستان به دلیل عدم وجود بازار رسمی سرمایه، سیستم بانکی نقش عمدهای در عرضه و تقاضای وجوه دارد. به طور عموم، سکتور مالی نقش کلیدی را در تخصیص بهینه منابع مالی یک اقتصاد ایفا میکند. برای این که منابع مالی به طور موثر به کار گرفته شوند، کارایی بانک به یکی از موضوعات مهم برای مدیران و پالیسی سازان مبدل گردیده است. رقابت فزاینده در سکتور خدمات مالی و نوآوریهای فنی هر دو از عواملی اند که برای کارایی و کارآمدی بانک بسیار مهم ارزیابی میشوند. این فرهنگ میتواند موجب استفاده صحیح از منابع کشور گردد و سبب ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینهها شود و در نهایت زمینهای را برای گسترش عدالت به وجود بیاورد.

کاهش تعداد سپرده گذاران عمدتاً به روند نزولی فعالیتهای اقتصادی و چشمانداز نامعلوم سیاسی مربوط میشود. در سالهای اخیر افزایش مقیاس بانکداری به دلیل عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی محدود شده است. کارایی صنعت بانکداری توجه درخوری از پژوهشگران را در سه دهه اخیر به خود جلب نموده است. در افغانستان، در سال 2014 ، 16 بانک فعالیت داشتند: سه بانک دولتی ، نه بانک تجاری خصوصی و سه شعبه فرعی بانک های خارجی. در سه ماه آخر سال 2013 تعداد کل سپرده گذاران کاهش یافته و از 3402،417 به 2،695،139 نفر رسید. استفاده از اين فناوري موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم كردن امکان فعاليت براي بنگاههاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري، کاهش هزينه ها و صرفهجويي در زمان شده است. فناوري ارتباطات و اطلاعات امكان افزايش قابليت رقابتپذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد منجر شده است. در اوایل سپتامبر 2010، سکتور بانکی در افغانستان صدمه بزرگی را متحمل شد، هنگامی که خبر کلاهبرداری گسترده در کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان، منجر به باز پسگیری تقریبا نیمی از سپرده گذاریهای این بانک گردید. کابل بانک، تقریبا بزرگترین بانکی بود که در کنار خدمات بانکی، معاشات دوایر دولتی نیز از طریق آن تادیه میشد.