سیاست چین در توزیع وابستگی گازی

هرچند که تولید کشورهای بحرین، جیبوتی، مصر، اسرائیل، اردن، مراکش و تانزانیا تأثیری از شوک قیمت نفت نداشتند. وی تصریح میکند: نکته مهم این است که برای درآمدزایی از مسیر مالیات به رونق تولید نیازمند است که جلوگیری از خام فروشی نفت و فروش فرآوردههای نفتی میتواند موجب رونق تولید و اشتغالزایی شود.

دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند به توسعه روابط با همسایگان کشور است با مذاکره و روابط تجاری با کشورهای همسایه همچون روسیه، ترکیه، افغانستان و به دست گرفتن بازارهای این کشورها میتوانستیم بخش قابلتوجهی از درآمدهای صادراتی را جایگزین درآمد نفتی کنیم. این کارشناس اقتصادی تأکید میکند: البته این راهکار نظری است که اجرایش نیازمند جلسات و بررسیهای کارشناسانه است.

وی با بیان اینکه این راهکار در شرایطی که امکان صادرات نفت وجود ندارد قطعاً کارآمد است، میافزاید: درواقع با قرارگرفتن پول مردم نزد دولت به غیر از ثروتمند شدن حقیقی مردم و دریافت سود مناسب از دولت بهجای بانک بسیاری از مشکلات دولت که ناشی از کمبود بودجه است، رفع خواهد شد. چهبسا بیرونقی به فرارهای مالیاتی میانجامد به عبارتی عمدهترین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی رونق کسبوکار است زیرا در شرایط رکود نمیتوان بر درآمدهای مالیاتی اتکا کرد.

حال که فلسفه سهم ۱۰۰ درصدی شرکت ملی گاز از درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی مشخص شد، ممکن است این بحث مطرح شود که نرخ تسویه گاز غنی در سازوکار تسویه دولت با پالایشگاههای گازی رقم پایینی است که موجب شده حاشیه سود این واحدها افزایش یابد. نمودار (24)، روند تغییرات متغیرهای سرمایهگذاری در توسعه و بهبود فناوری، هزینه اکتشاف، نرخ اکتشاف و تولید گاز طبیعی در کشور را با اعمال سیاست افزایش 5 درصدی سرمایهگذاری در توسعه فناوری را نشان میدهد.

از منظر نمودارهای علی و حلقوی می توان بیان داشت که نرخ ارز، تورم و نرخ سود بانکی تاثیر منفی بر ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب دارند که این بیانگر این نکته می باشد که هر چه میزان نرخ ارز، تورم و نرخ سود بانکی در کشورهای منتخب افزایش یابد ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب کاهش می یابد که این نشان دهنده تاثیر منفی بر روی ارزش کل سهام معامله شده دارد.

نکته قابل توجه در این میان، افزایش شکاف میان تقاضای گازهای متعارف قبل از اعمال سیاست و بعد از آن است. وی توضیح میدهد: قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی موضوعی است که در سالهای اخیر، بسیار مورد تأکید بوده و تاکنون بیش از هر زمانی ضرورت آن حس میشود البته انجام چنین اقدامی باید بهتدریج باشد، نخست لازم است سهم نفت در بودجه به کمتر از سالهای گذشته و در سالهای آینده به حد صفر برسد.

دارایی وابسته است. هر افزایش یا کاهش غیرمنتظرهی بازده، در زمان t باعث افزایش تغییرپذیری مورد انتظار در دورهی آینده میشود. برای افزایش درآمدهای مالیاتی هم تدابیری همچون اجرای قوانین، اصلاح قوانین و ممانعت از فرار مالیاتی ضرورت دارد. موضوع دوم استفاده از درآمدهای مالیاتی به شکل هدفمند است، بهنحویکه بخشی از مالیات بنگاهها و بخشی دیگر از خانوار تأمین خواهد شد.

مورد دیگر نیز که توجه به آن برای توسعه صادرات غیرنفتی ضروری است فراهمسازی شرایط بهتر، برای صادرکنندگان است نه آنکه با صدور بخشنامههای متعدد و بروکراسیهای اداری مانع از صادرات و دلسردی فعالان شویم. این مورد میتواند علاوه بر تشویق بر سرمایهگذاری در تولید، تمایل برای سرمایهگذاریهای غیرضروری و نامولد را کاهش دهد. با کاهش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت از محل درآمدهای نفتی و نیز سهم صندوق از صادرات نفت به طور نسبی طی سال های مورد بررسی، روند کاهشی داشته است.

همچنین مهرداد پوراحمد، دیگر کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا میگوید: در سالهای گذشته صادرات نفت کشور حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود که اکنون به عددی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و این نشان میدهد دولت مجبور به جایگزینی راههای درآمدزایی دیگر بهجای نفت برای بودجه سال آینده است. به بیان دیگر دولت تنها یک چهارم از درآمدی را که بایستی در دو ماه نخست سال کسب می کرد وصول کرده است.در مقابل دولت در این بازه زمانی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.

در سال 1388 درآمدهای نفتی کاهش یافته و به 62 میلیارددلار رسید اما در سال 1389 درآمدهای نفتی بار دیگر با رشد به 74 میلیارددلار رسید.

کل درآمد پیشبینیشده از محل صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در سال آینده، ۲۲.۲ میلیارد دلار است که شامل ۱۸.۳ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ۳.۹ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات گاز است. در خصوص اقتصاد ایران که تأمین مالی مخارج دولت به ویژه طرحهای عمرانی بیشتر از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأمین میشود؛ این پدیده تا حدودی متفاوت است.