قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

«بعد از سه دوره متوالی که ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشتید و با مدیریت شایسته خدمات فراوانی را نموده اید. ـ کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده میشود در صورتی که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذکور در اصل ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام نکرد طبق اصل ۹۴ قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ میشود. ـ در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح میشود و پیشنهادات نمایندگانی که در مهلت قانونی ارایه شده است مطرح میگردد و پس از بحث و بررسی در جزئیات طرح و لایه براساس آئیننامه داخلی مجلس رایگیری به عمل میآید و پس از تصویب جزئیات و ماده واحده مصوبه از طریق ریاست مجلس جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میگردد. ـ هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

یکی از ابهامات شورای نگهبان در خصوص تعریف قماربازی و شرطبندی بود که نظر خود را به مجلس در این رابطه گفتیم. ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد. متاسفانه بسیاری از مردم و گاها خود نماینده ها امور اجرایی را جزء وظایف نماینده مجلس می دانند در حالی که این وظایف بر عهده دستگاه های دولتی و قوه مجریه می باشد. اینکه مقامی ملی است، نمایندگان مجلس هر یک منتخب حوزه انتخابیه معینی هستند، اما نمایندگی آنان عام و از سوی همه ملت ایران است؛ چون بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان به گونهای سوگند یاد میکنند که به معنای نمایندگی از طرف همه مردم کشور است نه حوزه انتخابیهای خاص. ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.

بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند». ـ در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای خود تفویض مینمایند. ـ انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رای، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان (۱۸۰) نفر میباشد و اکثریت مطلق آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف نمایندگان صاحب رای حاضر، رای مثبت دهند مگر در مواردی که قانون اساسی یا در آییننامه به موجب قانون دیگر، نصاب دیگری تعیین شده باشد.

ـ هر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیونهای دائمی را که برای آن انتخاب و تعیین میشود بپذیرد و در صورت تمایل میتواند در کمیسیونهای دیگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق رأی شرکت کند. ماده 113 – هر گاه هنگام بحث در بارة طرحها و لوایح، رئیس جمهور و معاونان او، وزیران و معاونان آنان و همچنین مخبرین کمیسیون های مربوطه لازم بدانند در موضوع مورد بحث با رعایت مواد طرح شده صحبت کنند، برابر مدت تعیین شده در آیین نامه به آنان اجازه داده خواهد شد. ↑ اغلب جغرافیدانان قدیم و لغتشناسان نام این شهر را با تاء نوشتهاند و کسانی که به طاء نوشتهاند نیز بهدرستی نگارش با تاء اذعان داشتهاند. همین جور. دشمنان ما، مخالفین ما، همان کسانی که این تحریمها را تحمیل کردهاند و امیدوار بودند که ایران را به خاطر این تحریمها به زانو دربیاورند، همانها دارند اقرار میکنند، اعتراف میکنند که نتوانستهاند و کشور سر پای خودش ایستاده؛ این نشاندهندهی این است که بنیهی کشور خیلی قوی است.

مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». تبصره 6 – وزارت كشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند. «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد». تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. نائب رئیس مجلس با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور که دولت دوازدهم به دولت سیزدهم تحویل داده شد، اظهار داشت: بنده در سفر رییس جمهور به استان اردبیل به عنوان نماینده مردم اردبیل در مجلس وقت داشتم که سه دقیقه صحبت کنم به آقای رییس جمهور گفتم که میدانم شما دولت را از باب نقدینگی، تورم، ذخیره کالاهای اساسی در چه شرایطی کشور را تحویل گرفتید از اینکه خودتان این شرایط کشور را مدیریت کردید و این مشکلات را به جامعه منتقل نکردید از شما تشکر میکنم.

ـ ضمن اینکه کلیه مکاتبات مردم با نمایندگان توسط دبیرخانه مستقیماً در اختیار نمایندگان قرار میگیرد کلیه نامههایی که حاوی پیشنهاد و طرح و انتقاد در رابطه با مسایل مطروحه در مجلس میباشد از طریق روابط عمومی در اختیار کمیسیونها، نمایندگان و مسئولین ذیربط قرار میگیرد. در این مطلب سعی کردیم ضمن انجام تعریف های مختصری به بررسی وظایف نمایندگان مجلس بپردازیم.

ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.

۱ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده همه اعضای شورای نگهبان است. هر چند قانون اساسی در بند (۶) اصل ۱۱۰، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان را مطرح کرده است، ولی در مورد حقوقدانان سکوت کرده است. 41. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب ۱۰ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. اینکه نمایندگی، امری کلی است که و نمایندگان هم در حدود اختیاراتی که به گونه فردی به آنها داده شده است و هم در حدود وظایف و اختیاراتشان به گونه گروهی تحت عنوان مجلس شورای اسلامی به وظایف خود عمل میکنند.

یکی دیگر از مواردی که باید کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با آن آشنا باشند وظایف یک نماینده مجلس است. اکثر قریب به اتفاق اصحاب پیامبر قبل از تشرف به اسلام سوابق زشت و غیرقابل قبولی داشتند. ـ لایحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی سه فوریت آن به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور میگردد. لوایح و طرح ها بر اساس درجه اهمیت شان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می شوند. ـ لوایح و طرحهای یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع میشود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که باید تلاش کرد تا عوامل بحران آفرین نتوانند در منطقه جای پا پیدا نمایند. سخنان وزیر امور خارجه ایران و تاکید بر روابط متوازن با شرق و غرب اما مورد اعتراض تسنیم قرار گرفته و این سخنان را «هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ کارکرد» دارای اشکال عنوان کرده است.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: بار دیگر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ثبات، امنیت و توسعه کشور دوست عراق و سایر کشورهای منطقه در این نشست را مورد تاکید قرار می دهم. ۲ـ شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب میگردند. اساسنامه شرکت سهامی نکاچوب – مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. مجیدی، محمدرضا، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. ↑ «بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی»، تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای. ـ اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ با پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) افتتاح شد.

  1. توضیح پیشنهاد فوریت و عدم آن
  2. مناهج الوصول الی علم الاصول (۲ جلد)
  3. صحیفه امام (صحیفه نور) ۲۲ جلد
  4. لیگ برتر ایران؛ ارسلان استقلال را در صدر نگه داشت
  5. فرصت طلب مثل ارسلان (عکس)
  6. حسین مسافرآستانه: تئاتر هنری شریف است
  7. فرهاد مجیدی و کنایه به میثاقی و فوتبال برتر

او برای مثال میگوید: «در اولین روزهایی که به روسیه رفتم با مدیر سازمان انرژی اتمی روسیه جلسه داشتم، لیست پرداختیهای ما را گذاشت جلوی من و گفت ما زمانی که این پروژه را شروع کردیم به یک کارشناس روس ۳۰۰ دلار پرداخت میکردیم، با کمال میل به ایران میآمد تا کار کند.