مداخله نظامی روسیه در قزاقستان؛ آیا پوتین تکرارگر پیمان ورشو است؟

تداوم سیاستهای دولت نهم و دهم، بهویژه در عرصه سیاست خارجی ایرانهراسی را دامن زده بود و تصمیمگیریهای اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی سبب شده بود تا قطار سیاست ایران از ریل عقلانیت و اعتدال دور شود.

شاید این مسئله به عضویت او در شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بازمیگردد؛ حزبی که رئیسجمهور، پدر معنوی آن بهشمار میرود و علاوهبراین، به آیتالله هاشمیرفسنجانی نیز نزدیک است. خوشبختانه وجدان عمومی مردم و همراهی نخبگان سه جریانی که به آن اشاره کردم، سبب شد در یک همگرایی نانوشته فردی منصب ریاستجمهوری را در دست بگیرد که بتواند با تشکیل دولتی فراجناحی اعم از اصلاحطلبان، اعتدالیون و معتدلان اصولگرا زمام امور کشور را به دست گرفته و بهتدریج با کلید تدبیر، قفلهای زدهشده بر زندگی مردم را بگشاید.

هرچه احمدینژاد از دولت اصلاحات انتقاد داشت، نعلبهنعل بعدا درباره دولت خودش با ابعاد وسیعتری پیاده شد و برعکس اگر در دوران شهرداریاش از همراهی پیدا و پنهان جریانهایی برخوردار بود بعدا در موضع منتقد، منکر این پیینه همراهی و حمایت شد. محسن هاشمی گفته در طول دوسال از زمامداری شهرداری توسط احمدینژاد، من مدیرعامل مترو بودم؛ تنها در اردیبهشت و خرداد که آیتالله هاشمی، رقیبشان بود با من مشکل پیدا کرد و قبل از آن ما همکاری خوبی داشتیم؛ این هم به این دلیل بود که ایشان رفته بود و درباره ما حرفهایی زده بود و دیگران به وی میگفتند با این حرفهای شما، چرا پسر هاشمی مدیرعامل شماست؟

متأسفانه، برخی از قلمها و زبانها در سالهای متمادی بهخصوص در مراحل مختلف مذاکرات لغو تحریم، سعی داشتهاند خصومت آشکار آمریکا نسبت به ایران را تا سطح یک سوءتفاهم تقلیلداده و حساسیت افکار عمومی درباره مظالم ساکنان کاخ سفید را کاهش دهند. اگر رئیسجمهوری به دستگاههای اجرائی تحت امر خود توصیه فرماید تا در برابر تصمیمات و سیاستهای حوزه مدیریت شهری و شورای شهر درزمینه حملونقل و ترافیک مقاومت نکنند بهخصوص که حل معضل ترافیک و حملونقل تهران بهتنهایی از عهده شهرداری تهران خارج است.

آن زمان که مجلس هفتم تازه سرکار آمده بود گفت انتظار داریم مجلس مدیریت واحد شهری را برای کلانشهرها بهخصوص تهران سامان دهد. شهرداری که در ماجرای تصرف باشگاه اندیشه، انگیزه خود را نیاز مالی عنوان کرده بود در همان زمان دستور خرید چند ملک را میدهد. در حوزه حملونقل ریلی درونشهری هم محسن هاشمی، مدیرعامل وقت مترو تهران، گفته است: «زمان دولت خاتمی، آقای احمدینژاد شهردار بودند و من مدیرعامل، گزارشی را در اردیبهشت ٨٤ نوشتم و به ایشان دادم که اینقدر هزینه ماست و دولت این مقدار باید به ما بدهد، ایشان امضا کرد و به دولت و شورای اقتصاد فرستاد؛ پنج تیر شد و رئیسجمهور که دیگر خود آقای احمدینژاد بود در اولین جلسه شورای اقتصاد، نامه خودش مطرح شد، ولی ایشان درخواست خودش را نپذیرفت و من در آن جلسه حضور داشتم؛ البته ما آنقدر رفتیم و آمدیم که بخشی از این پول را گرفتیم.

مثلا در برابر تبلیغات فیلمهای سینمایی مقاومت میکرد و میگفت همه تبلیغاتِ روی تابلوها باید تابع مقررات باشد و این مقررات در اختیار سازمان زیباسازی شهر تهران و حیطه وظایف شهرداری است. او همچنین از رئیسجمهوری خواست تا مجموعه دستگاههای اجرائی را وادارد تا در بازپرداخت بدهیهای چندمیلیاردی خود به شهرداری تهران که سالهاست به تعویق افتاده است، تعجیل کنند.

به نظر شما طرفین این ائتلاف، مسئولیتهای خود را به درستی تا امروز ایفا کردهاند؟ با این سیاهنماییها روح و روان جامعه نیز آزار دید و نتایج آن امروز در هر سنجشی مشخص شده است. فارغ از اینکه پروژه سیاسی حامیان روحانی تا چه میزان موفقیتآمیز بوده است، بهنظر میرسد رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم برای بازگشت به جریان سیاسی کشور با محدودیتهای زیادی ازجمله محدودیتهایی درون حاکمیت و در حیطه فضای اجتماعی روبهرو خواهد بود که در ادامه گزارش امروز «فرهیختگان» به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

این رویکرد جریان اصولگرا، انتخابات مجلس دهم و تداوم ائتلاف اصلاحطلبان با جریان معتدل حامی دولت، اماواگرهای انتخاب رئیس مجلس و الزامات تداوم ائتلاف ٢٤ خرداد ٩٢ تا خرداد ٩٦، ازجمله محورهای گفتوگوی «شرق» با غلامعلی دهقان است.

میگفت قیمت مسکن را یکشبه ٣٠ تا ٥٠ درصد بالا میبرند و ارقام نجومی از جیب مردم خارج ميكنند و به جیب افرادی خاص میریزند. سال دوم شهرداریاش در گردهمایی سالانه جوامع اسلامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور، از طیف اصولگرا در اصفهان حاضر شد و از عدالت حرف زد و گفت ٨٥ درصد از صنعت در دست دولت است و دولت نمیتواند آن را به درستی اداره کند، اگر بخواهیم عدالت اجرا شود باید مدل فصلی اداره کشور را تغییر داد.

احمدینژاد گفت: آنچه از انسان باقی میماند و سبب تجلی انسان میشود و از سوی دیگر بشر را جاودانه میکند، علم همراه با ایثار است، بنابراین باید این فرهنگ را حفظ کرده و نشان دهیم که ملت ایران به علم اهتمام ویژهای دارد. با توجه به این وضع حساس،سیاست قاطع ما در این مورد تامین صلح و ثبات و امنیت خلیج فارس و همکاری دوستانه و صمیمانه با کلیه کشورهای ساحلی آن است که می باید بدون دخالت قدرت های خارجی و صرفاً بر عهده کشور های ساحلی آن باشد.برای این منظور کشور ما در امر ایجاد یک قدرت نیرومند دفاعی دریایی و نظامی در خلیج فارس اهمیت حیاتی قائل است و این وظیفه ای است که ما بخاطر حفظ امنیت این شاهراه حیاتی آبی در انجام آن قصور نخواهیم کرد.

باید توجه داشت که این هم یک تقلید طوطیوار دیگر ترامپ از گزارشهای فاکس نیوز است که به ادعاهای یک نماینده تندروایرانی پرداخته است. دوم مردم باید بدانن پیشرفت و سیاست خارجی کارآمد چیست و معنای واقعی آن را چیست. تشکر فرهنگیان از احمدینژاد بابت این بود که مالک مدارس رضوان، عترت، زینبیه و مهدکودک عطیه دستور تخلیه گرفته بود اما شهرداری ورود میکند و دستور پیگیری و خرید ملک را صادر میکند.

به نظر میرسید احمدینژاد بر این رویارویی اصرار میورزید و رسانهایشدن آن را به نفع خود در درازمدت ارزیابی میکرد. حالا در شرایطی که دولت محبوب اصولگرایان بر سر کار نیست و انتخابات مجلس دهم نیز تعداد زیادی از چهرههای شاخص آنها را از تریبون مجلس محروم کرده است، برخی محافل و مجموعههای رسانهای منتسب به اصولگرایان از هماکنون وارد مباحث انتخابات ریاستجمهوری شدهاند.

یکی از مهمترین مولفههای اثرگذاری اندیشکدهها بر سیاستهای دولت، میزان استخدام و حضور نیروهای این اندیشکدهها در دولت است؛ به عبارت دیگر، آنها با حضور و نفوذ در روندهای سیاستگذاری دولت، بر سیاستها تاثیر میگذارند. یکی از مهمترین این قفلها در عرصه سیاست خارجی بود. البته من در زمینهی کمک به تولید سؤال دارم.

در زمینهی فرهنگ، دچار رودربایستی نشوید. شاید عادی سازیهای دیگری در پیش باشد. این داستان را اگر در کنار داستان دیگری که به موازات هم در جریان بود، قرار دهیم؛ آن وقت مشخص میشود حرف شهرداری درست بوده یا مدیر باشگاه اندیشه و آیا شهرداری مستقل عمل میکرده یا جناحی؟

اینطور نیست با یکی رفیق باشیم و با دیگری نه. از واردات سوخت انتقاد میکرد و میگفت تصور میکنند با افزایش قیمت انرژی مصرف آن کنترل میشود. از دولت خواست که بازار سوخت را به شهرداریها بسپارد. وقتی که رئیس دولت شد نهتنها بازار سوخت را تفویض نکرد بلکه ریالی هم از محل صرفهجویی بابت واقعیسازی قیمت سوخت به شهرداری پرداخت نکرد.

وقتی این هجمهها را دیدم، با پدرم مشورت کردم و ایشان هم گفتند چنین جایگاهی ارزش ندارد. چنانچه ایشان در سه ماه فرصت باقیمانده از مأموریت خود با اتخاذ تصمیمات کارساز، شهرداری تهران را در رفع معضل پیچیده ترافیک تهران یاری رساند. واقعیت این است که عرصه سیاسی کشور از ماههای منتهی به انتخابات ٢٤ خرداد ١٣٩٢ میطلبید که جبههای از اعتدالیون و اصلاحطلبان و طیف معتدل اصولگرا همسو شوند تا کشور از یک بزنگاه پیچیده و خطرناک عبور کند.

آنچه در کشورهای مستبدّ دنیا میگذرد، ضدّ حقوق بشر نیست؛ امّا فرض کنید مجازات مجرمی که اعتراف به جرم کرده و میکند یا مجازات یک اخلالگری که دهها یا صدها یا هزارها نفر را در یک کشور معتاد میکند به مواد مخدّر، میشود ضدّ حقوق بشر!

بهار پراگ که در چکسلواکی به «بهار خلقها» هم مشهور شد، نقطه عطفی در در تاریخ جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی است. اطمینان دارم که میزان مشارکت مردم در انتخابات بسیار بالا خواهد بود و جو بایدن پیروز خواهد شد. جالب این است که بیشترین جهش یکشبه قیمت مسکن، ارز و سکه چند سال بعد در دولت احمدینژاد روی داد.