چرا باید پردهها را به صورت عمومی انتخاب کنید؟

از بین بردن ماهوارههای هستهای با قدرت فراوان نیز دشوار است چرا مسیر حرکت آن را میتوان به قدری تغییر داد که غیرقابل پیش بینی شود. نباید انتظار داشته باشید که تمام انتظاراتتان یک شبه برآورده شوند چرا که یک فرایند تدریجی است. برای مثال، اینکه دنبال هیجان باشید و یا بدنبال همیشه سود کردن باشید، جور در نمی آیند. فردی که روی میز شلوغ و درهم برهم کار میکند به طور متوسط روزی یک ساعت و نیم دنبال چیزهای خود روی میز میگردد. نقش شما به عنوان یکی از والدین فرزندان، فشار روحی و جسمی در مراقبت از آنها را به دنبال دارد. شما میتوانید به فرزندان خود توضیح دهید که باید کارها و برنامههایی را انجام دهید و انجام ندادن آنها باعث میشود که به اهداف خود نرسید. وقتی کاغذهای شما مرتب شده باشند میتوانید کارهای مربوط به آنها را به بخشهای کوچکتر تقسیم کرده و جداگانه هریک را انجام دهید. اگر مدت زمان کافی با همسرتان نیستید زمانهایی را برای تنها بودن با وی تخصیص دهید و با هم برای تماشای فیلم یا صرف شام بیرون بروید. دوم، مدت زمانی را صرف خود کنید. با این وجود، در دهه ۹۰ میلادی زمانی که سرزندگی جمعیتی یک دارایی مهم محسوب میشد این سیاست نتیجه معکوس داشت.

در میان اصول مدیریت به اصل به کار گماردن توجه کمتری شده است، درحالی که به کار گماردن نیروی انسانی متناسب با یک سمت بسیار در پیشرفت کار اهمیت دارد. بیشتر ما به میزان روشنایی اطراف خود توجه نمیکنیم. با تنظیم اهداف از پیش، به خود اجازه میدهید که یک مسیر استراتژیک به سمت دستیابی به اهداف را برنامهریزی کنید. صلاحیت متمایز(Distinctive competence)، اصطلاحی است که در سال 1957 توسط فیلیپ سلزنیک، محقق جامعه شناسی و حقوق، معرفی شد و بر ایده صلاحیتهای اصلی و مزیت رقابتی در تئوری مدیریت استراتژیک تمرکز داشت. مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوختههای علمی (Knowledge Management) یا به اختصار KM، فرآیند آگاهانه تعریف، حفظ و اشتراک دانش و تجربه افراد در یک جامعه یا سازمان است. ما در گروه آموزشی ارشیا دکامی (به عنوان مرکز آموزش مدیریت کاربردی ایران) مدیریت را به بنیادی ترین عناصر آن خرد کرده ایم و متناسب با فرهنگ سازمان های ایرانی ، آموزش مدیریت می دهیم.

بنابراین هنر استفاده از این علم توسط مدیر بستگی به قابلیت های مدیر و شرایط او دارد. گروه سومی که از مدیریت زمان استفاده نمیکنند آنهایی هستند که دوست دارند تحت فشار و تنگی وقت (دقیقه نود) و شرایط بحران کار کنند. با این وجود و در میان گمانهزنی همه موافقان و مخالفان درباره طرح خرید خدمت سربازی، یک خبر دیگر هم از کمیسیون تلفیق شنیده شد، اینکه غایبان متاهل با داشتن شرایط خاص میتوانند بدون پرداخت پول کارت پایان خدمت دریافت کنند. دیگر حوزه مهم در یادداشتها، فعالیتهای غیرضروری است که در طول روز انجام دادهاید. La اتوماسیون خانه هر روز بیشتر به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل می شود. مرتب کردن میز کافی نیست، هر روز آن را تمیز کنید. متأسفانه زمان چیزی است که بشر نمیتواند آن را کنترل کند. یکی از این حوزهها وقتی است که با همسر خود میگذرانیم. چندین روش برای افزایش مدت زمان بودن با همسر وجود دارد.

چندین روش برای نه گفتن به صورت غیرمستقیم وجود دارد بطوری که دوستان و خانواده خود را نرنجانید. این بخش به شما کمک میکند که اهداف شخصی خود را اولویتبندی کنید بطوری که در برنامه شما قرار گیرند. اهدافی را تعیین کنید که به شما کمک می کنند به عنوان یک معامله گر پیشرفت کنید. واقعیت این است که علیرغم اینکه در تعریف مدیر و مدیریت می گویند بخشی از مدیریت ذاتی است و بخشی اکتسابی است. اگر این واکنش زنجیرهای کنترل نشود میتواند منجر به ذوب شود؛ بنابراین دراکو به گونهای پیکربندی شده است که حتی اگر در اب غوطهور شود سیمهای ساخته شده از عنصر بور در جای خود باقی میمانند. به فهرست اولویتبندی شده کارها نگاه کنید. این کار را در فهرست کارها یادداشت کنید. در حقیقت خیلی از افراد با تفویض کارها مشکل دارند. هنگام تحلیل چگونگی گذراندن اوقات خود (بخش 2-1) متوجه خواهید شد که خیلی از اوقات شما صرف کارهای کوچک و ناچیز میشود. در کشور ما نیز دانشجوی مدیریت بیمه، نحوه اداره سازمانهای بیمه و چگونگی رفتار با بیمهگذارها را فرا میگیرد تا بتواند آنها را به بیمهگذاری ترغیب و تشویق کند. تماسهای تلفنی ممکن است شما را متعهد به انجام کارهایی کنند که آمادگی آنها را ندارید.