کشف میدان گازی بزرگ در چالوس – بررسی های رسانه ای تحریریه

البته روند صعودی صادرات نفت ایران چند ماه قبل از روی کارآمدن دولت سیزدهم آغاز شده است که این موضوع به دلیل تغییر رویکرد نظام در گسترش تعاملات استراتژیک با کشورهای همسو از جمله چین و انعقاد تفاهم همکاری ۲۵ ساله در فروردین ماه ۱۴۰۰ رخ داده است، رویکردی که با روی کارآمدن دولت سیزدهم به طور جدیتری در دستور کار دولت قرار گرفته است. براساس این نمودار، کشورهای آمریکا و کانادا در مجموع بیش از 15 درصد از حجم ذخایر گازی نامتعارف را در خود جای دادهاند.

گازهای نامتعارف که فناوری استخراج آن تنها در اختیار آمریکا است، از سال 2007 و حدود 37 میلیارد متر مکعب تولید آن آغاز شده است.

همچنین، عملیات آنها در حوزه تعیینشدهای از فناوری خواهد بود. به گفته کارشناسان انرژی، نفت کوره ایران با گوگرد بالا به راحتی به نیروگاههای دنیا فروخته میشود اما مسئله این است که نیروگاههای مصرفکننده آن استاندارد هستند و پس از گوگردزدایی از گازهای احتراق با عملیات فیلتراسیون، ذرات معلق را کاهش میدهند. امکان دارد این سئوال به ذهن شما خطور کند که چگونه تعداد این شرکتها بر قیمت در بازار و بهرهوری آن تاثیرگذار است.

اگر بازار انحصار خرید تعداد خریداران اندکی داشته باشد اما این تعداد بیشتر از یک عدد باشند، آنرا بازاری با «انحصار چندجانبه خرید» (Oligopsony) مینامند. بر مبنای نتایج حاصل از تخمین مدل فوق، عدد P-value مربوط به آماره Davis، غیرخطی بودن رابطه­ی بین این متغیرها را تأیید می­کند. پس حالا یا آمارها اشتباه است و عدد ۸.۷ میلیارد دلاری فروش نفت درست نیست. بر این اساس، به دلیل مشخصههای رویکرد پویاییشناسی سیستم که امکان تشریح رفتار غیرخطی سیستم و نیز شبیهسازی رفتارهای پیچیده را فراهم میکند برای تجزیه و تحلیل گازهای متعارف و نامتعارف، مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین براساس نتایج بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد بر تشکیل سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری داشته و اثر نرخ بهره واقعی نیز طی دوره مورد بررسی منفی و معنی دار بوده است. بر این اساس میتوان گفت که درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سال ۹۹ تنها ۱٫۲ میلیارد دلار بوده است. اولین مشتری صادرات گاز ایران را میتوان کشور ترکمنستان دانست که خرید گاز از ایران را از سال ۱۹۹۷ آغاز کرد.

«صرفه به مقیاس» (Economies of Scale) را میتوان زمان خرید عمده مواد اولیه در بلندمدت، افزایش یافتن تخصص مدیران، توانایی دریافت وامهایی با بهره پایینتر از بانکها و دسترسی به مجموعهای گسترده از ابزارهای مالی، مشاهده کرد.

هرکدام از این موارد در بلندمدت، کم شدن هزینه تولید را به همراه دارند. در درسهای دوم و سوم به ترتیب تولید در کوتاهمدت و تولید در بلندمدت، آموزش داده میشوند.

واتکینز میگوید در شرایط فعلی، تخمین زده میشود میدان گازی کیش به اندازه ۵فاز پارسجنوبی دارای گاز باشد و ایران قصد دارد آن را ۳ فاز توسعه داده و تولید در آن را به حداقل ۱۴۲میلیون مترمکعب در روز برساند. مطالعه حاضر، هدف اصلی خود را بررسی مسیر درازمدت اکتشاف، استخراج و تولیدگاز ایران و نحوه اثرگذاری گسترش تولید از منابع نامتعارف گازی قرار داده است.

ضریب استخراج از منابع توسعه نیافته نیز بر اساس یافتههای محقق از آمارهای ترازنامه انرژی کشور در سالهای مختلف تعیین شده است. از آنجاییکه، بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت، کالای مشابهی را تولید نمیکنند، تعریف کردن صنعت نیز پیچیده خواهد بود. بینشی در مورد صنعت نفت و گاز» به بررسی کاربرد روش پویاییشناسی سیستم در خصوص گزینههای سیاستی پیش روی یک بنگاه نمونه تولیدکننده انرژی پرداختهاند.

اقتصاد از تعداد بیشماری شرکت و بنگاه اقتصادی تشکیل شده که خدمات و کالاهای مورد استفاده شما را ارائه و تولید میکنند.

همانطور که پیشتر مشاهده کردید، تعداد کم خریدار یا فروشنده، قدرت بیشتر آنها را به همراه دارد. • شركت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان با گستره عملیاتی 27000 كیلومتر مربع در شمال استان خوزستان، تولید نفت خام از میدانهای مسجدسلیمان، لالی، نفتسفید، هفتگل، لبسفید، قلعهنار، زیلایی، پرسیاه، كارون، كبود، پلنگان و بالارود را به عهده دارد. فعالیت عملیاتی این شركت در گستره 75 درصدی كشور میباشد و در حال حاضر در 11 استان كشور دارای تاسیسات نفت و گاز است.

از جنبهای این بازار شبیه به بازار انحصاری است و شرکت های موجود در آن میتوانند در کوتاهمدت به سودهای کلانی دست پیدا کنند.

شاید زمان آن فرا رسیده تا با در نظر گرفتن واقعیات موجود به بحث تجارت انرژی نگاه کرد و برخی نگاههای بدبینانه نسبت به اموری مانند واردات گاز و انرژی را کنار گذاشت تا فرصت افزایش تجارت در منطقه از دست نرود. در این دوره با تعاریفی مانند عرضه و تقاضا، تعادل، کشش، اقتصاد رفاه و مالیات بر واحد تولید، آشنا خواهید شد.

مطالعات متعددی در رابطه با اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر تولید، در داخل و خارج کشور انجام شده است که در این بخش به بررسی برخی از این مطالعات پرداخته می­شود. قراردادهای بازاریابی و تولید، دو ابزار مهم شرکتهای انحصار چندجانبه برای اداره کردن و دستکاری بازارهای کشاورزی و در نهایت، انباشتن سرمایه به شمار میروند.

طبق دادههای اداره کل گمرک چین، این کشور در سال۲۰۲۰ حدود ۴۳درصد از ۹۰میلیارد مترمکعب LNG وارداتی خود را از استرالیا وارد کرده است.